Meerjarenexploitatie doorrekening Rioolfonds

2015 t/m/ 2025 (bedragen x € 1.000,-)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opbrengsten

Opbrengst rioolrecht

12.076

11.287

11.461

11.636

11.814

11.993

12.174

12.356

12.541

12.727

12.916

rente reserve

37

22

19

20

20

21

26

31

36

43

50

 TOTAAL OPBRENGSTEN

12.112

11.309

11.479

11.656

11.834

12.014

12.199

12.387

12.577

12.770

12.966

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verwachte uitgaven

Overlopende kosten post 5, 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOEGEREKENDE KOSTEN

1

Doorber. Kostenplaatsen/ uren inzet

1.269

1.257

1.233

1.268

1.268

1.271

1.284

1.290

1.297

1.306

1.311

KAPITAALLASTEN

2

Riolen en randvoorzieningen

2.267

2.267

2.267

2.267

2.172

1.690

1.573

1.445

1.418

1.312

1.248

VOORZIENINGEN

3

Bijdrage tbv Rioleringsprojecten

2.050

2.050

1.400

1.411

1.421

1.435

1.450

1.464

1.479

1.494

1.509

KOSTEN beheer,onderhoud en vervanging 

Vrijverval riolering

4

beheer en onderhoud

489

489

492

496

500

501

504

506

508

511

513

Kolken / lijngoten

5

beheer en onderhoud

459

466

474

470

474

478

479

481

484

486

489

Pers-en vacuumriolering 

6

beheer en onderhoud

508

508

512

513

515

518

520

523

526

528

531

Vrijverval riolering

7

reiniging en inspectie

49

49

50

50

50

50

50

51

51

51

51

Algemeen riolen

8

bijdrages en vergoedingen

-29

-86

-63

-60

-70

-65

-66

-68

-67

-67

-68

9

meten en functioneren

436

493

472

471

482

480

482

486

488

490

493

Diverse overige kosten

10

automatisering en heffingen

143

142

143

144

144

145

146

147

148

148

149

11

Kwijtschelding rioolrecht

305

312

308

311

313

314

316

317

319

320

322

12

Perceptiekosten

236

208

227

225

222

227

227

228

229

230

231

13

BTW-compensatiefonds

1.044

1.198

1.273

1.292

1.311

1.334

1.356

1.378

1.396

1.414

1.433

14

veegkosten 50%

1.073

1.067

1.075

1.080

1.082

1.090

1.095

1.100

1.105

1.111

1.116

Kapitaalslasten  "actief duurzamer" 

15

Waterkwaliteit GRP 2 t/m 2015

807

807

807

807

807

807

807

807

807

807

807

16

Klimaatadaptatie GRP 3 vanaf 2016

0

56

121

187

252

319

386

454

523

592

662

17

Beken en sprengen

411

483

561

640

719

798

877

955

955

955

955

 TOTAAL UITGAVEN

11.516

11.766

11.354

11.570

11.662

11.391

11.485

11.565

11.666

11.689

11.752

Jaarresultaat

597

-457

126

86

172

623

714

823

912

1.081

1.214

Saldo Reserve Riolering op 31/12

3.121

2.664

2.790

2.876

3.048

3.671

4.385

5.207

6.119

7.200

8.414